จะทำอะไร ไม่เคยถูกใจ กับเธอสักอย่าง แค่จะเดินไปไหน เมื่อไหร่ ต้องเดินกับเธอซะห่าง ตั้งแต่ในวันนั้น มาจนในวันนี้ เพื่อนคนนี้ ไม่มีเรื่องให้น่าจำ …

How useful was this Sped UP?

Click on a Heart to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this Sped UP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *